2007 r.

· Pabianice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UM Pabianic

· Dobroń Duæy, woj. ³ódzkie, wykopaliska archeologiczne, MIK£ASZ

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, wykopaliska archeologiczne, NEURON

· Komorów, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PARMIS

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, IKEA

· Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO

· Szynkielew, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, CG

· Borchówka, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, AHAK SJ

· Dobroń, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, MIK£ASZ

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, IKEA.

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, PORT LOTNICZY £ÓD.

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, DELL

· Badania AZP 61-54, WKZ £ódŸ

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, ESO - VOLVO

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, IKEA

· Ksawerów, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, AFLOFARM

· Ksawerów, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, EMO

· Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, TEKOM

2006 r.

· Badania AZP 61-53, WUOZ £ÓD

· Pabianice, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, WUOZ £ÓD

· Patok, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, ARCHEOGRAF – AKA

· £ódŸ, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, IKEA


·   Lutomiersk, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, AKA-ARCHEOGRAF

·   Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO.

·   £ódŸ, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, PORT LOTNICZY £ÓD.

·   I³æa, woj. mazowieckie, badania architektoniczno-archeologiczne, BANK SPÓ£DZIELCZY.

2005 r.

·   £ódŸ, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, nadzory archeologiczne, PORT LOTNICZY £ÓD.

·   I³æa, woj. mazowieckie, badania wykopaliskowe, BANK SPÓ£DZIELCZY W I£ÆY.

·   Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, nadzory archeologiczne, UMiG KONSTANTYNÓW £ÓDZKI

·   Emilia – Stryków II, woj. ³ódzkie, autostrada A2, nadzory i wykopaliska archeologiczne, HERMANN KIRCHNER.

·   Grodzisk Mazowiecki woj. mazowieckie, wykopaliska archeologiczne, PEPSICO.

·  Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, nadzory archeologiczne, UMiG KONSTANTYNÓW £ÓDZKI.

·   Lutomiersk Wrz¹ca, woj. ³ódzkie, wykopaliska archeologiczne, WUOZ £ÓD.

2004 r.

·   Pźczniew, gm. Pźczniew, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, PT CENTERTEL

·   Lutomiersk, gm. Lutomiersk, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratunkowe, WUOZ £ÓD.

·  Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, woj. £ódzkie, wykopaliska sondaæowe, GDKDiA £ÓD.

·   Ozorków, Gm. Ozorków, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW.

·   Badania AZP, woj. ³ódzkie, WUOZ £ÓD.

·   Badania AZP, woj. ³ódzkie, WUOZ £ÓD.

·   Emilia – Stryków autostrada  A2, woj. ³ódzkie, wykopaliska interwencyjne, nadzory archeologiczne, HERMANN KIRCHNER.

·   Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, UMiG KONSTANTYNÓW £ÓDZKI.

·   £ódŸ, woj. ³ódzkie, badania wykopaliskowe, nadzory archeologiczne, PORT LOTNICZY £ÓD.

2003 r.

·   Ozorków, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW.

·   Badania AZP 64-48, woj. ³ódzkie, WUOZ DSi £ÓD.

·   Badania AZP 65-48, woj. ³ódzkie, WUOZ DSi £ÓD.

·   Konstantynów £ódzki, wykopaliska ratownicze, UMiG KONSTANTYNÓW £ÓDZKI.

·  Gorzew, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratownicze i ratunkowe, WUOZ £ÓD, M. Lewandowski, P. Zawilski, Obiekt 63 z wielokulturowego stanowiska osadniczego Gorzew 4,gm. Pabianice, £SA, T. VIII, s. 115 – 130.

·   £ódŸ, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratunkowe WUOZ £ÓD, M. Lewandowski, P. Zawilski, Pradziejowe dziedzictwo kulturowe £odzi. Katalog stanowisk z obszaru miasta cz. III. £ódŸ, ul. Uroczysko, stan. 350 oraz £ódŸ, ul. Mielizny, stan. 351; E. Dziubek, M. Lewandowski, P. Zawilski, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w obrźbie ulic Nowomiejskiej i Zgierskiej w £odzi, £SA, T. VIII, s. 361 – 380.

2002 r.

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, ECHO INVESTMENT KIELCE.

·   Zadzim, Wierzchy, Poddźbice, wykopaliska ratownicze, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Glinno, Porczyny, Prawda, wykopaliska ratownicze, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Gmina Burzenin, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratownicze, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Gmina Lutomiersk, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratownicze, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Œwi¹tniki, gm. Pabianice, woj. ³ódzkie, wykopaliska ratownicze, nadzór archeologiczny, UM £ÓD.

·   Ozorków, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UM OZORKÓW.

·   Badania AZP 69-43, woj. ³ódzkie, WUOZ DSi £ÓD.

·  Badania AZP 64-48, woj. ³ódzkie, WUOZ DSi £ÓD.

2001 r.

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, GAZOWNIA £ÓDZKA.

·   Teodory, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Koluszki, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Ba³drzychów, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, BAUKU.

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, dwór renesansowy, wykopaliskowe badania ratownicze, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE; E. Dziubek, M. Lewandowski, S. Ruta, P. Zawilski, 2001, Prace archeologiczne przeprowadzone w roku 2001 w rejonie dworu kanoników kapitu³y krakowskiej w Pabianicach woj. ³ódzkie, £SA t. VII, s. 243 – 258.

·  Szynkielew, woj. ³ódzkie, wykopaliskowe badania ratownicze, UM PABIANICE.

·    Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, wykopaliskowe badania ratownicze, UMiG KONSTANTYNÓW £ÓDZKI.

·   Lubawa, woj. warmiński – mazurskie, zamek œredniowieczny i nowoæytny, rezydencja biskupów che³mińskich, wykopaliskowe badania ratownicze, UMiG LUBAWA; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 2001, Sprawozdanie z archeologiczno – architektonicznych badań zamku w Lubawie przeprowadzonych w 2001 roku, £SA t. VII, s. 309 -324.

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UM PABIANICE.

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, ECHO INVESTMENT KIELCE.

·   Mod³y, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, NETIA.

·  Oporów, woj. ³ódzkie, weryfikacyjne badania archeologiczne, UG  OPORÓW

·   Pabianice, woj. ³ódzkie, UM PABIANICE.

2000 r.

·   Lubawa, woj. warmiński – mazurskie, wykopaliskowe badania ratownicze, UMiG LUBAWA;

·   Dobroń, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Konstantynów £ódzki, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, TP SA.

·   Chech³o, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, UG DOBROŃ.

·   Skierniewice, woj. ³ódzkie, nadzór archeologiczny, NETIA.

1999 r.

·   Szyd³ów, woj. œwiźtokrzyskie, zamek kazimierzowski (1350-60), wykopaliskowe badania ratownicze, Urz¹d Miasta i Gminy Szyd³ów, WO SOZ KIELCE; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1999, Sprawozdanie z archeologiczno – architektonicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 roku na zamku w Szyd³owie, woj. œwiźtokrzyskie, £SA t. V, £ódŸ, s. 275-282.

·   Lubawa, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliskowe badania ratownicze, UMiG LUBAWA; Zamek w Lubawie, pod red. L. Kajzer, Lubawa 2001.

·   Witów, woj. ³ódzkie, wykopaliskowe badania ratownicze, WO SOZ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1999, Sprawozdanie z badań klasztoru w Witowie ko³o Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzonych w 1999 roku, £SA t. V, £ódŸ, s. 287-296.

·   Bieruń Stary, woj, œl¹skie, wykopaliskowe badania ratownicze, UM BIERUŃ.

1998 r.

·       CzeladŸ, woj. œl¹skie, wykopaliskowe badania ratownicze, UM CZELAD ; A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, M. Lewandowski, 2000, Sprawozdanie z badań archeologicznych przy koœciele pw. Œw. Stanis³aw Biskupa w Czeladzi, województwo katowickie, [w:] Badania archeologiczne na górnym Œl¹sku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, Katowice, s. 224-227.

·       O³obok, woj. wielkopolskie, wykopaliskowe badania ratownicze, WO SOZ KALISZ.

·       Lubawa, woj. warmińsko – mazurskie, wykopaliskowe badania ratownicze, UMiG LUBAWA; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1998, Zamek w Lubawie w œwietle badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w 1998 roku, £SA t. IV, £ódŸ, s. 189-203.

·   Wandynowo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliskowe badania ratownicze, WO SOZ W£OC£AWEK; A. Andrzejewska, 1999, Wczesnoœredniowieczne cmentarzysko w Wandynowie, gm. Bytyń, woj. kujawsko – pomorskie, £SA t. V, £ódŸ, s. 217-228.

·   Bytom, woj, œl¹skie, wykopaliskowe badania ratownicze, nadzory archeologiczne, UM BYTOM.

·   Chroberz, woj. œwiźtokrzyskie, wykopaliskowe badania ratownicze, GKZ; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 1998, Sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1998 roku w Chrobrzu, gm. Z³ota Pińczowska, woj. kieleckie, na stanowisku zwanym „Zamczysko”, £SA t. IV, £ódŸ, s.119-138.

1997 r.

·      G¹binek, woj. kujawsko - pomorskie , wykopaliskowe badania ratownicze, EuroPolGaz.

·       Sad³owo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliskowe badania ratownicze, UW, Zamek w Sad³owie na Ziemi Dobrzyńskiej, [w:] Budownictwo obronno – rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VI, Rypin 2004.

·       O³obok, woj. wielkopolskie, wykopaliskowe badania ratownicze, WOSOZ KALISZ; A. Andrzejewski, L. Kajzer, M. Lewandowski, 2001, Klasztor w O³oboku w badaniach archeologicznych roku 1997, AUL, FA t. 23, £ódŸ, s. 103-117.

·       Janiszewo, woj. kujawsko – pomorskie, wykopaliskowe badania ratownicze, WO SOZ W£OC£AWEK.

·       Warta, woj. ³ódzkie, wykopaliskowe badania ratownicze, UW.

·       CzeladŸ, woj. œl¹skie, wykopaliskowe badania ratownicze, UM CZELAD; A. Andrzejewski, T. Grabarczyk, M. Lewandowski, 2000, Badania archeologiczne w Czeladzi w woj. katowickim przeprowadzone w 1997 i 1998 roku, £SA  t. VI, £ódŸ, s. 123-140.